Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

clip_image033.jpg
Úvod
Novinka na webu - Mikroblog Twitter
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 21 Červen 2009 20:05

 

Vážení uživatelé,

v pravém horním rohu úvodní strany webu přibyl modul Twitter nemlek. Kliknete li na tento text, otevřou se vám všechny krátké zprávy na Twitteru, poslední tři zveřejněné se zobrazují přímo.

Proč Twitter?

Pomocí tohoto mikroblogu vám budeme  140 znaky sdělovat to, co je podle nás zajímavé, důležité, nebo stojí za přečtení. Pokud máte zájem přidat se k autorům mikrologu, @nemlek, jste vítáni, napište si o přístupové heslo.

Celý článek...
 
Jak na aktivní účast na kongresu EAHP 2010 v NICE?
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 18 Červen 2009 11:35

Každým rokem vypisuje Sekce nemocničních lékárníků soutěž o nejlepší poster, nebo ústní sdělení,  přijaté k prezentaci na kongresu nemocničních lékárníků EAHP. Výbor sekce nemlek poté z přihlášených vybere jednoho aktivního účastníka, kterému  společnost hradí náklady spojené s cestou na kongres.
V loňském roce jsem to byl já, kdo v silné konkurenci (byl jsem jediný přihlášený Smile ) obstál a na náklady ČFS na kongres odjel. Rád bych zde touto cestou ještě jednou poděkoval a zároveň se podělil o zkušenosti:

Celý článek...
 
Pracovní den nemocničních lékárníků 2009
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 01 Červen 2009 11:22

Čtvrtek 28.5. 2009 od 10.00, Lékařský dům v Praze

v článku všechny 4 prezentace v pdf. ke stažení

k disposici je fotogalerie

Celý článek...
 
Foundation seminář, Krakow 2008
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 28 Květen 2009 20:37

V menu  Archiv-kongresy nemlek nalezenete prezentace z loňského "EAHP Foundation" semináře z Krakowa na  onkologické téma  “Patient Safety; More About Compounding"

ke stažení ZDE

Celý článek...
 
Zpráva ze 14. kongresu EAHP v Barceloně
Napsal uživatel Marek Lžičař   
Úterý, 19 Květen 2009 22:38

25. - 27. 3. 2009

Do prosluněné Barcelony se sjelo na každoroční kongres EAHP více než 2000 delegátů z celé Evropy, z toho přes 50 účastníků z řad českých nemocničních lékárníků.
Letošním hlavním tématem kongresu nemocničních lékárníků z celé Evropy bylo použití IT a automatizačních postupů jako nástrojů, sloužících nemocničním lékárníkům ke zlepšení zdravotní péče.

Keynote presentations a semináře ke stažení ma webu EAHP  ZDE

Celý článek...
 
O Sekci nemocniční farmacie
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 19 Březen 2009 00:00

 

Sekce nemocniční farmacie (SNF) je odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství.

SNF je členem Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) a zúčastňuje se jejich akcí.

SNF pořádá pravidelné odborné akce, z nichž největší je Kongres nemocniční farmacie, dříve také Kongresy nemocničního lékárenství, Pracovní dny nemocničního lékárenství) pořádaný každoročně v listopadu od roku 1996.

Hlavní cíle oboru jsou stanoveny v Koncepci nemocniční farmacie, kterou sekce vypracovala a její aktualizovanou verzi schválila v listopadu 2022

 

 
Celý článek...
 
Koncepce oboru nemocniční lékárenství
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 19 Březen 2009 00:00

 

1. Úvod

Nemocniční lékárenství je samostatný specializovaný obor, který  má nezastupitelnou úlohu v zajišťování komplexní lékárenské péče, především pro lůžková zdravotnická zařízení. Nemocniční lékárna je nedílnou součástí těchto zařízení. Koncepce oboru nemocničního lékárenství  si klade za úkol nastínit roli nemocničního lékárenství v nejbližších letech, a to s ohledem na kontext rozvoje globálního a zejména evropského nemocničního lékárenství a navrhnout řešení vedoucí k vytčenému cíli. Cílem změn je standardizace  nemocniční lékárenské péče na vysoké úrovni odpovídající spojení nejnovějších farmaceuticko-medicínských poznatků se společenskou objednávkou, etickými principy a ekonomickými možnostmi zdravotního systému.

 

2. Definice a náplň oboru

Lékárenská péče v nemocničních lékárnách je zaměřena na soustavnou a komplexní optimalizaci a individualizaci  farmakoterapie a používání zdravotnických prostředků.  Optimalizací se rozumí  zvyšování jakosti a dostupnosti poskytované péče při racionálním využití dostupných zdrojů.

Nemocniční lékárenství poskytuje lékárenskou péčí:

 • hospitalizovaným pacientům
 • pacientům denních stacionářů
 • pacientům propouštěným ze zdravotnických zařízení
 • pacientům ambulantním
 • pacientům v systému domácí péče

Specializovanou péči poskytuje i obyvatelstvu, zdravotnickým zařízením, jejichž je součástí  a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým subjektům.

Nemocniční lékárenství se zabývá:

 • zajišťováním a výdejem léčiv a zdravotnických prostředků
 • přípravou léčiv
 • jejich kontrolou a vedením příslušné evidence
 • výdejem a přípravou laboratorních chemikálií a laboratorních diagnostik
 • lékovou politikou
 • bezpečností zacházení s léčivy

Přípravou léčiv se rozumí příprava všech lékových forem, tzn. včetně technologicky náročných

 • individualizovaných sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotostatik, antibiotik, analgetik-anodyn, a dalších léčiv k parenterální aplikaci, přípravků pro genovou terapii
 • léčivých přípravků připravovaných hromadně v šaržích podle zásad platných předpisů
 • dalších vysoce individualizovaných léčivých přípravků specificky požadovaných k racionální farmakoterapii


Součástí nemocničního lékárenství je poskytování klinicky orientované péče na úrovni odpovídající potřebám nemocnice, v přímé spolupráci s dalšími odborníky mutlidisciplinárního klinického týmu (lékař, lékárník, zdravotní sestra, psycholog, aj.).

Tato činnost je realizována aktivní účastí nemocničního lékárníka  při optimalizaci farmakoterapie:

 • v nutričním týmu s návazností na přípravu parenterálních a enterálních výživných směsí
 • v  onkologickém týmu s návazností na centralizovanou přípravu cytostatik
 • v týmu pro moderní terapie v návaznosti na přípravu léčivých přípravků pro genovou terapii
 • při sledování a vyhodnocování efektivity a kvality farmakoterapeutických zásahů a jejich využití v lékové politice nemocnice
 • v práci komisí zabývajících se lékovou problematikou (komise léková, antibiotická, nutriční, etická, ekonomická, pro veřejné zakázky, pro zdravotnické prostředky)
 • zabezpečením farmaceutického servisu při řešení lékových studií
 • při sběru farmakoepidemiologických dat s jejich zpracováním do farmakoekonomických výstupů
 • při terapeutickém monitorování léčiv v tělních tekutinách a při interpretaci dat  ve spolupráci s  klinicko-farmakologickými nebo klinicko-biochemickými pracovišti
 • při hodnocení individuální preskripce u hospitalizovaných pacientů s výstupy do jednodávkového, resp. vícedávkového systému, individuální dispensace léčiv
 • poskytováním klinickofarmaceutické péče u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
 • v týmu pro zavádění a dodržování systému jakosti
 • v expertních skupinách pro vytváření a zavádění standardů pro nemocniční lékárenskou péči

Nedílnou součástí péče je i poskytování informačního servisu pacientům a zdravotnickým pracovníkům, včetně edukace.

Nemocniční lékárenství se aktivně účastní

 • na pregraduální průpravě studentů farmaceutických (popř. lékařských) fakult a studentů vyšších odborných škol
 • na postgraduální  přípravě zdravotnických pracovníků, zejména lékárníků a farmaceutických asistentů
 • ve výzkumných projektech řešených samostatně nebo ve spolupráci s vědeckými, vysokoškolskými a zdravotnickými institucemi

 

Výukové a vzdělávací aktivity zajišťují pracoviště zařazená do systému akreditovaných zdravotnických pracovišť.

3. Předpoklady k dosažení cíle

Pro efektivní zajištění funkce nemocničního lékárenství je nezbytné  zakotvení termínů nemocniční lékárenství, nemocniční lékárna a nemocniční lékárník do nově vytvářené legislativy v oblasti zdravotní péče, systému zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a jejich vzdělávání.

Je nezbytné stanovení minimálních věcných, technických a personálních podmínek vybavení nemocničních lékáren v kontextu s diferencovaným rozsahem dle poskytované lékárenské péče. Rozsah  této péče je třeba stanovit podle hodnotitelných kritérií, jako je počet a profil lůžek v daném zařízení, počet a profil zdravotnických pracovníků, počet a charakter prováděných klinických hodnocení, počet specializovaných center.

4.    Pracovníci a jejich kvalifikace

Kvalifikačním předpokladem pro vedoucího lékárníka nemocniční lékárny je atestace v oboru nemocniční lékárenství.  U vedoucích jednotlivých oddělení lékárny se vyžaduje specializace v příslušných oborech (nemocniční lékárenství, veřejné lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická technologie, farmaceutická analýza), nebo vyšší specializace odpovídající vykonávané funkci jako je např. certifikovaný kurz v oboru onkologická farmacie, nutriční podpora. Nezbytností je zachování samostatného základního specializačního oboru nemocničního lékárenství a vytvoření podmínek pro  potřebnou průpravu  v tomto oboru. Pro farmaceutické asistenty je požadavkem pomaturitní studium v oboru odpovídajícím vykonávané činnosti či funkci a zavedení specializace nemocniční lékárenství.

 

Květen 2010

 

 
Stanovy ČFS
NL-O sekci nemocničních lékárníků
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 06 Prosinec 2008 19:31

1. Název a postavení


1.1. Česká farmaceutická společnost (zkratka ČFS) je celostátní společností se sídlem v Praze, působící na území České republiky.

1.2. ČFS je samostatná, dobrovolná, nevládní, otevřená organizace farmaceutů a dalších odborníků ve zdravotnictví a v oborech, jež do zdravotnictví aplikují výsledky své činnosti.

1.3. Společnost je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, státních a hospodářských orgánech, ostatních společenských, zájmových a odborných organizacích a občanských iniciativách. Spolupracuje však s nimi při prosazování společných zájmů.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 Další > Konec >>

Strana 48 z 48

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 33 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack